PRIVATUMO POLITIKA

1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1.1. Asmens duomenų valdytojas – www.atletodienorastis.lt paslaugų teikėjas, fizinis asmuo, asmeninis treneris
1.2. Klientas arba Duomenų subjektas – fizinis asmuo – asmeninio trenerio klientas (tame tarpe tinklapio lankytojai), kurio asmens duomenis renka fizinis asmens duomenų valdytojas.
1.4. Paslaugos – visos asmeninio trenerio teikiamos paslaugos ir produktai.
1.5. Asmens duomenys – jūsų informacija, kurią teikiate registracijos formose, įsigydami paslaugas ar produktus bei jūsų valia išreikštas noras prenumeruoti naujienlaiškius. Registracijos formose renkami Jūsų el.pašto, vardo bei telefono numerio informacija. Užsakant paslaugas ar produktus nurodomas ūgis, svoris bei aktyvumas.
1.6. Asmens duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės
operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.
1.7. Partneris – juridinis ar fizinis asmuo, teikiantis paslaugas šio tinklapio savininkui, susijusias su šio tinklapio savininko vykdoma veikla, arba parduodantis jai prekes, arba vykdantis su šio tinklapio savininku bendrus projektus, įskaitant, bet neapsiribojant, rinkodaros akcijas, bendras pardavimų kampanijas, lojalumo programas, ir kt., žiniasklaidos
priemonėse, internetiniuose puslapiuose, Elektroninėje parduotuvėje, mažmeninės prekybos parduotuvėse, prekybos tinkluose, ir kt.
1.8. Slapukas (angl. cookie) – nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant tinklapyje ir yra saugoma lankytojo kompiuteryje ar kitame įrenginyje.
1.9. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.
1.10. Privatumo politika – reiškia šį dokumentą, nustatantį Asmens duomenų tvarkymo principus bei taisykles, naudojantis šio tinklapio paslaugomis.
1.11. Kliento pažinimo anketa – tai papildoma Kliento duomenų rinkimo anketa, skirta pažinti kliento aktyvumą, gyvensenos įpročius bei fizinius duomenis. Šie duomenys yra reikalingi suteikiant Paslaugas.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Klientas suteikia teisę šio tinklapio savininkui atlikti visus Asmens duomenų tvarkymo veiksmus šioje Privatumo politikoje numatyta apimtimi ir tikslais.

2.2. Asmens duomenis tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais Asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, šia Privatumo politika.
2.3. Tinklapio savininkas Asmens duomenys tvarko vadovaujantis šiais žemiau nurodytais principais:
2.3.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
2.3..2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;
2.3..3. Asmens duomenys yra tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti;
2.3..4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami;
2.3..5. Asmens duomenys saugomi tokia forma, kad Duomenų subjekto tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi.
2.3..6. Visa informacija apie Asmens duomenis yra konfidenciali;
2.3..7. Kliento Asmens duomenys bei asmeninė informacija nebus naudojama neteisėtais tikslais.
2.4. Laikoma, kad Klientas, pirkdamas šiame tinklalapyje esančias paslaugas ar produktus, perskaitė galiojančios redakcijos Privatumo politiką ir su ja sutinka. Jei Klientas nesutinka su kuria nors Privatumo politikos dalimi ar Privatumo politika, tokiu atveju Klientas privalo nepateikti užsakymo ir nepirkti prekės Elektroninėje parduotuvėje.
2.5. Su Privatumo politika galima susipažinti asmeninio trenerio puslapyje ir bet kada ją atsispausdinti. Privatumo politika gali būti keičiama, pildoma ar atnaujinama Bendrovės nuožiūra. Nauja Privatumo politikos redakcija skelbiama www.atletodienorastis.lt
2.6. Klientas gali pateikti užklausimą pasirinkdamas norimą prekę ar paslaugą. Pateikus nurodytus duomenis su klientu susisiekiama el. paštu arba telefonu.
2.7. Registracijos formos pildymo metu klientas pateikia savo vardą, el. paštą bei telefono numerį. Kliento prašoma pasirinkti dominančią temą, tam, kad galima būtų jam suteikti tolimesnę informaciją prekės ar paslaugos įsigijimui.
2.8. Gavus pirminę informaciją Klientas yra konsultuojamas. Konsultacijos metu, kuri gali vykti raštu ar Klientui pageidavus, vaizdo formatu yra aiškinamasi kliento poreikiai ir turimi iššūkiai. Tvirtinamas, jeigu reikia paslaugai įgyvendinti, Paslaugos suteikimo laikas. Jeigu Klientas netikslingai pasirinko Paslaugą, konsultacijos metu jam gali būti pasiūlyti jo situacijai tinkamesnė Paslauga. Jeigu Paslaugai suteikti reikalinga daugiau kliento duomenų apie jo gyvenimo būdą bei kitus fizinius parametrus, Klientui yra perduoda Kliento pažinimo anketa.

2.9. Kliento pažinimo anketoje klientas nurodo savo fizinius duomenis (ūgis, svoris, lytis, gimimo metai, aktyvumo lygis) ir kitą asmens duomenims įtakos neturinčią informaciją, reikalingą pasirinktai Paslaugai suteikti.
2.8. Naudodamasis Paslaugomis, taip pat pirkdamas šiame tinklapyje Klientas visuomet privalo pateikti tikslius Asmens duomenis registracijų metu ar kliento ir atsako už jų teisingumą.
2.9. Klientas turi teisę bet kada keisti, papildyti ar panaikinti Asmens duomenis kreipiantis paštu info@atletodienorastis.lt

3. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS, NAUDOJIMAS, KOREGAVIMAS IR SAUGOJIMAS

3.1. Atletodienorastis.lt gerbia kiekvieno Kliento teisę į privatumą. Kliento Asmens duomenys (t.y. vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, prekės/paslaugos pristatymo adresas, amžius/gimimo metai, prekės/paslaugos apmokėjimo duomenys (banko sąskaitos Nr., apmokėjimo būdas ir pan.), pirkimo istorija, o taip pat, esant Kliento sutikimui, amžius, lytis, gimimo data, gyvenamoji vietovė) renkami ir tvarkomi šiais tikslais:
3.1.1. Prekybos tikslu tvarkomi šie Asmens duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, el. paštas, amžius/gimimo metai, IP adresas, prekės/paslaugos apmokėjimo duomenys. Asmens duomenų, naudojamų elektroninės prekybos tikslu, saugojimo trukmė yra 5 (penki) metai nuo paskutinio Paslaugos įsigijimo ar užklausimo pildymo.
3.1.2. Tiesioginės rinkodaros tikslu. Tvarkomi šie Asmens duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, adresas, amžius, lytis, gimimo data, gyvenamoji vietovė. Asmens duomenų, naudojamų Tiesioginės rinkodaros tikslu, saugojimo trukmė yra 5 (penki) metai nuo paskutinio prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės dienos.
3.2. Klientas gali suteikti sutikimą dėl jo Asmens duomenų (vardo, pavardės telefono numerio, elektroninio pašto adreso, adreso, amžius, lyties, gimimo datos, gyvenamosios vietovės) tvarkymo Tiesioginės rinkodaros tikslu. Jeigu davęs sutikimą tvarkyti jo duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu, taip pat gauti Tiesioginės rinkodaros pranešimus, Klientas vėliau to nebepageidaus ir informuos apie tai paštu info@atletodienorastis.lt, tai tinklalapis
nebetvarkys Asmens duomenų Tiesioginės rinkodaros tikslu ir nesiųs Klientui jokių elektroninių naujienų, išskyrus su Kliento užsakymu susijusią informaciją.
3.3. Klientas bet kada turi teisę atšaukti 3.2 punkte esantį savo sutikimą tinklapiui tvarkyti Kliento Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu, pateikdamas apie tai atitinkamą pranešimą Bendrovei elektroniniu paštu info@atletodienorastis.lt ir aiškiai nurodydamas, kad atšaukia savo sutikimą naudoti jo Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu bei nepageidauja gauti jokių Tiesioginės rinkodaros pranešimų.

3.4. Klientas taip pat turi galimybę atsisakyti įgyvendinti savo teisę nesutikti, kad Kliento Asmens duomenys būtų tvarkomis Tiesioginės rinkodaros tikslu paspaudus atitinkamą nuorodą, esančią kiekviename siunčiamame elektroniniame laiške.
3.5. Klientas, kaip Duomenų subjektas, turi šias žemiau išvardytas teises, susijusias su Kliento Asmens duomenų tvarkymo procedūromis:
3.5.1. gauti iš Atletodienorastis.lt informaciją apie Kliento Asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su savo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
3.5.2. gauti iš Atletodienorastis.lt informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Kliento asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus;
3.5.3. reikalauti ištaisyti, sunaikinti Kliento Asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai Asmens duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų.
3.6. Realizuodamas savo teises, Klientas turi pateikti pasą, asmens tapatybės kortelę arba vairuotojo pažymėjimą. Bendrovė neatlygintinai teikia Duomenų subjektui informaciją apie tvarkomus Duomenų subjekto Asmens duomenis kartą per metus. Klientas, realizuoti savo teises, numatytas 3.5 punkte, gali kreipiantis elektroniniu paštu info@atletodienorastis.lt.
Atletodienorastis.lt turi teisę koreguoti, keisti, naikinti Asmens duomenis arba stabdyti Asmens duomenų tvarkymą tik identifikavus Kliento, kuris kreipėsi, tapatybę.
3.7. Kliento Asmens duomenys yra neteikiami tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
3.7.1. Kuomet yra gautas Kliento sutikimas, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje;
3.7.2. Asmens duomenys elektroninės prekybos tikslais teikiami Partneriams, teikiantiems Atletodienorastis.lt paslaugas, susijusias su asmeninio trenerio vykdoma veikla;
3.7.3. Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų numatytais atvejais kompetentingoms institucijoms.
3.7.2. Tinklapyje apmokėjimai apdorojami naudojantis www.stripe.com
3.8. Klientui yra žinoma apie jo teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys Tiesioginės rinkodaros tikslu, t.y. Klientas turi teisę išreikšti nesutikimą iš karto, arba vėliau.
3.9. Klientas sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų perduodami Partneriams vykdant Kliento užsakymą, pateiktą www.atletodienorastis.lt, taip pat teikiant Paslaugas Klientui, taip pat Partneriams, kaip nurodyta 3.7. punkte.
3.10. Jei Klientas nesutinka su Privatumo politika, Klientas neturės galimybės naudotis asmeninio trenerio teikiamomis paslaugomis

3.11. Šio tinklapio savininkas, įgyvendina organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti Asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
3.12. Klientas sutinka, kad tais atvejais, kai tai būtina pagal kompetentingų institucijų nurodymus ir/ar Kliento Asmens duomenys buvo galimai panaudoti vykdant neteisėtą veiklą, arba yra pagrįstų įtarimų dėl asmens tapatybės vagystės, dėl kurių kompetentingos teisėsaugos institucijos atlieka ikiteisminį tyrimą, arba yra kiti teisėti pagrindai ar tikslai, jo Asmens duomenys būtų saugomi tinklapio serveriuose ilgiau, nei nustatyta šioje Privatumo politikoje.
3.13. Gavusi Duomenų subjekto nurodymą ar paklausimą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Atletodienorastis.lt pateikia Klientui atsakymą, patenkinant prašymą/nurodymą arba motyvuotai atsisakant tai padaryti, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų
nuo Duomenų subjekto kreipimosi datos. Jeigu Duomenų subjektas pageidauja, atsakymas turi būti pateiktas raštu.
3.14. Tam, kad Atletodienorastis.lt galėtų pasiūlyti Klientui visavertes paslaugas, Kliento sutikimu Kliento kompiuteryje (įrenginyje) įrašoma informacija Slapukai (angl. cookies), kuri naudojama Kliento, kaip ankstesnio Elektroninės parduotuvės naudotojo, atpažinimui, renkant Elektroninės parduotuvės lankomumo statistiką, informaciją apie pirkinių krepšelį.
Klientas bet kada gali peržiūrėti, kokie Slapukai yra įrašomi, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus Slapukus.
3.15. Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus, pavyzdžiui, kaip juos valdyti ar ištrinti, galite apsilankyti www.allaboutcookies.org.

4. KITOS NUOSTATOS

4.1. Bendrovė turi teisę keisti, papildyti „Privatumo politiką“ visiškai ar iš dalies. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos.
4.2. Iškilus klausimams kreipkitės šiais kontaktais: El. paštas: info@atletodienorastis.lt